Privacybeleid

Privacy Policy Autobedrijf van Nieuwenhoven | Vakgarage van Nieuwenhoven | Green2Go

Autobedrijf van Nieuwenhoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf van Nieuwenhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf van Nieuwenhoven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf van Nieuwenhoven
Caroline van Nieuwenhoven
Eind 12b, 6034 SN, Nederweert-Eind
T: 0495-631462
E: info@autonieuwenhoven.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf van Nieuwenhoven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten zowel mondeling (bijvoorbeeld opdracht onderhoud, reparatie, schade-afhandeling, aanvraag diverse offertes zoals verzekering, financiering, etc.) als schriftelijk (bijvoorbeeld een aankoop van auto of fiets) 
 • Het maken van een proefrit of vervangend vervoer
 • Het versturen van nieuwsbrieven per post en mail (voornamelijk voertuig gerelateerde zaken zoals herinneringen voor APK, onderhoud en wielenwissel)
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Voertuiggegevens
 • IBAN nummer (aanvraag verzekering)
 • Kopie Rijbewijs/legitimatie (proefrit, werknemer)
 • BSN nummer (werknemer)
 • Foto (werknemer)
 • Burgerlijke staat (werknemer)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Salarisadministratie, ICT, boekhoudpakket, nieuwsbrieven, afsprakenmodule en contactformulieren website, schadeafhandeling en verzekeringen, financieringen en pechhulp.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen bewerkers- of verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf van Nieuwenhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Stappenplan AVG doorlopen
 • Instructie personeel en geheimhoudingsverklaring
 • Adequate beveiliging ICT systemen met periodieke controle
 • Vergrendeling computers met eigen inlog
 • Verwerkers- of bewerkersovereenkomsten met derden
 • Fysieke mappen/dossiers met persoonsgegevens achter slot en grendel

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben (tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is bijvoorbeeld belastingcontrole). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met Green2Go.